OBJEDNÁVKA
Objednané služby: LOGO (90 EUR)
+ VIZITKY a HLAVIČKOVÝ PAPIER (+50 EUR)
MINIDIZAJN MANUÁL (150 EUR)
MINIDIZAJN MANUÁL EXTRA (190 EUR)

EXPRES dodanie návrhov (+50 EUR)

Logo na meno: *
Oblasť podnikania:
Preferované farby:
Claim k logu:Meno a priezvisko: *
Firma:
IČO:
DIČ:
Fakturačná adresa:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: *Poznámky:Odoslaním objednávky vyjadrujete svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky platné na objednávanie služieb spoločnosti Ideas M, s.r.o. na jej webovej stránke www.LogoNaMieru.sk

1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Ideas M, s.r.o., Družstevná 4, 900 43 Hamuliakovo IČO: 47 395 401
DIČ: 2023857407 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom je predaj služieb na internetovej stránke www.LogoNaMieru.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.

2. Objednávka

Všetky objednávky uzatvorené prostredníctvom www.LogoNaMieru.sk sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je uskutočnenie objednávky a všetkých náležitostí, ktoré sú súčasťou objednávkového formulára. Po odoslaní objednávky začne predávajúci pracovať na vybavení objednávky, pričom môže kontaktovať kupujúceho prostredníctvom kontaktných údajov zadaných v objednavke. Do 10 pracovných dní od obdržania objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke potvrdenie o prijatí objednávky a prvý návrh loga. Miestom dodania služby je e-mailová adresa uvedená v objednávke, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Vlastníkom služby a autorských práv je až do uhradenia plnej kúpnej ceny predávajúci. Vyplnením záväznej objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie osobných údajov a ich archiváciu.

3. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a mailovú adresu.
Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a mailovú adresu.
Údaje o nákupoch kupujúceho potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne, sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zmenením objednávky.

4. Zmeny a storno objednávky zo strany zákazníka

Zmeny, storno celej objednávky je možné najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky. Všetky návrhy zaslané kupujúcemu ostávajú majetkom predávajúceho, ktorý je vlastníkom všetkých autorských práv. Porušenie autorských práv je trestné.

5. Storno objednávky a zmeny zo strany predávajúceho

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku v prípade, ak je predmetom výroby dizajn chránený autorským právom, ak je tovar vypredaný a dlhodobo nedostupný. V takýchto prípadoch bude kupujúci okamžite o situácii informovaný.

6. Cena služieb

Zákazník vidí na stránke konečnú cenu služieb. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien služieb v prípadoch zmeny kurzu, náraste inflácie, pri zmene dodávateľa. Pre kupujúceho, ktorý ukončil objednávanie a prišiel mu potvrdzovací e-mail o akceptácii objednávky sa ceny nemenia.

7. Spôsoby uhradenia tovaru

Tovar môže kupujúci uhradiť formou prevodného príkazu na účet predávajúceho uvedeného na faktúre, ktorá príde v elektronickej podobe po potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade väčších objednávok si predávajúci vyhradzuje právo začať so začatím grafických prác až po uhradení plnej sumy za služby.

8. Dodacia doba

Po obdržaní záväznej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prvý návrh grafiky loga spolu s potvrdením objednávky do 10 pracovných dní, pri expresnom príplatku do 48 hodín. Po spripomienkovaní a odsúhlasení grafiky kupujúcim sa dodá konečné logo po všetkých kolách úprav. Čas dodania je tým spätý so zaslaním pripomienok alebo odsúhlasenia návrhu kupujúcim.
V prípade objednávok väčšieho množstva služieb sa predávajúci a kupujúci dohodnú na dodacej dobe.

9. Reklamácia dodaného tovaru

Reklamácia bude vybavená podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorý v § 18 ods. 4 definuje, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu na služby, ktoré v procese tvorby grafiku už kupujúci odsúhlasil.


Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.novembra 2013.